Mitglied im Aktionskreis Energie
Axel Piechotka ist Mitglied
im Aktionskreis Energie